Szkolenie do egzaminu czeladniczego - krawiec


Jeśli chcesz podnieść swoje swoje kwalifikacje zawodowe, zapisz się na szkolenie Art-Moda przygotowujące do egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec.


Firma ART-MODA zaprasza osoby pragnące zmienić, podnieść, potwierdzić swoje kwalifikacje na Szkolenie do egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec, składanych w Izbach Rzemieślniczych.


Szkolenie to jest prowadzone pod kątem wymagań egzaminu czeladniczego, dlatego i trwa min. 100 godzin. Dzięki dużej ilości godzin, będziesz mógł się rzetelnie przygotować do egzaminu..

Czym jest egzamin czeladniczy?

Egzamin czeladniczy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
 2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szkolenie do egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec. Podnieś swoje kwalifikacje z Art-Moda

Uzyskanie tytułu czeladnika potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych i daje uprawnienia do wykonywania zawodu.


Zdanie egzaminu czeladniczego i otrzymanie świadectwa czeladniczego potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych. Stanowi to również przepustkę do podjęcia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Egzamin czeladniczy to egzamin państwowy.


Kto może przystąpić do egzaminu czeladniczego

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm.), którego § 5 brzmi: Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.


Jak wygląda egzamin czeladniczy?

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Szkolenie do egzaminu czeladniczego - krawiec prowadzone przez Art-Moda przygotuje cię do pozytywnego zaliczenia obu etapów.

I. ETAP PRAKTYCZNY egzaminu czeladniczego

 • polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.
 • przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.
 • czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.


II. ETAP TEORETYCZNY egzaminu czeladniczego składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna ( testy)

Polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
W związku z ilością materiału czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 minut, jednak nie może być dłuższy niż 210 minut


Część ustna

W tej części zdający udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
W związku z mniejszą ilością tematów czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Pozytywne zaliczenie egzaminu czeladniczego

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne. Jeśli zdający otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu, to ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy (należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy)

Przykładowe pytania

Część pisemna egzaminu w formie demonstracyjnej znajduje się np. na stronie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu: http://www.irpoznan.com.pl/strona,czesc-pisemna-egzaminu-wersja-demonstracyjna.html

W części ustnej egzaminu, biorący w nim udział odpowiada na pytania z zakresu technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa. Ten etap jest realizowany wg banku pytań publikowanego przez izby rzemieślnicze.

Kursy kroju i szycia Art-Moda

Podsumowując: jeśli chcesz zdobyć nowy zawód, to naucz się szyć. Ponadto więcej informacji na temat kursów kroju i szycia prowadzonych przez Art-Moda znajdziesz na stronie: http://art-moda.pl/szkolenia/kursy-kroju-i-szycia